Положення про ревізійну комісію

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"______________________________________" (ЗРАЗОК) м. ____________ 200_ рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства "_________________" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту відкритого акціонерного товариства "_________________" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління. 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Товариства. 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства. 2.2. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. 2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства. Наглядова рада Товариства не є у відношенні до ревізійної комісії керівним органом. 2.4. Голова ревізійної комісії: 1) організує роботу ревізійної комісії; 2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства; 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. 2.5. Заступник голови ревізійної комісії надає допомогу голові ревізійної комісії в організації роботи ревізійної комісії та виконує його функції у разі його відсутності. 2.6. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії. 2.7. Компетенція ревізійної комісії визначається законом та Статутом Товариства.