Положення про наглядову раду

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "______________________________________" (ЗРАЗОК) м. ___________ 200_ рік 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства "_________________" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту відкритого акціонерного товариства "_________________" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління. 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства. 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами. 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства. 2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства. 2.3. Компетенція наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства. 2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів. 2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.