Повідомлення про загальні збори акціонерів 23.04.2019

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» (ЄДРПОУ 22818445) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23.04.2019 о 1200 за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 110-а, каб. Директора.

Реєстрація учасників 23.04.2019р. з 1130 до 1150 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у зборах, буде складено станом на 24 год. 17.04.2019р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного)

 1. Обрання лічильної комісії зборів.
 2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 4. Розгляд звіту Директора за 2017-2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнятя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017-2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнятя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 6. Розгляд звіту Ревізора за 2017-2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнятя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
 7. Затвердження річного звіту за 2017-2018р., включаючи висновок зовнішнього аудиту
 8. Розподіл прибутку за 2017-2018 рр.
 9. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації.
 10. Про створення ліквідаційної комісії Товариства, обрання голови та членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.
 11. Затвердження порядку та строку пред’явлення вимог кредиторів.
 12. Визначення порядку та строків ліквідації Товариства.
 13. Припинення повноважень директора.
 14. Обрання директора Товариства
 15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
 16. Обрання членів Наглядової ради.
 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними
 18. Припинення повноважень Ревізора.
 19. Обрання Ревізора.
 20. Внесення змін та доповнень до Статуту. Прийняття Статуту в новій редакції
 21. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
 22. Внесення змін до відомостей щодо складу засновників (учасників) Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

2016рік

2017рік

2018

Усього активів

383,5

292,6

274,8

Основні засоби

201,4

186,8

173,4

Запаси

69,9

74,4

80,7

Сумарна дебіторська заборгованість

94,4

17,6

0,7

Гроші кошти та їх еквіваленти

16,1

13,6

19,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

304,0

140,0

91,6

Власний капітал

315,0

151

101,1

Статутний капітал

3,0

3,0

3,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

23,2

15,9

16,9

Поточні зобов’язання і забезпечення

45,3

125,7

156,8

Чистий фін.результат: прибуток (збиток)

1,0

(164,0)

(49,9)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

600

600

600

Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн.

1,666

-273,33

-83,17

До 23.04.2019 і в день зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень щодо порядку денного зборів та проектів рішень порядку денного у робочі дні з 1000 по 1500 за адресою Товариства в каб. директора. Відповідальний за ознайомлення Директор М.М.Майборода, тел.(050)4652740З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна також ознайомитися на веб-сайті Товариства

http://www.filtr-che.com.ua

 

На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді (до 23.04.2019р.)

Проекти рішень відповідно до кожного питання проекту порядку денного:

 1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб – Лесуна Миколу Федоровича Головою лічильної комісії та Бондаренка Володимира Станіславовича членом лічильної комісії., якій доручити підрахунок голосів акціонерів та їх представників при голосуванні з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 23.04.2019.
 2. Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 •  якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
 • кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 1. Обрати Головою зборів Майбороду Михайла Михайловича та секретарем зборів – Цебренко Ірину Олександрівну. Пропонується затвердити регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, загальний порядок голосування на загальних зборах – голосування просте за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, по питанню обрання членів Наглядової ради – за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування
 2. Затвердити Звіт Директора за 2017-2018 р. та основні напрямки діяльності на 2019р., визнати роботу Директора задовільною без зауважень та додаткових заходів.
 3. Визнати роботу Наглядової ради в звітному році задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2017-2018 роки без зауважень та додаткових заходів.
 4. Визнати роботу Ревізора задовільною та затвердити звіт Ревізора за 2017-2018 роки без зауважень та додаткових заходів
 5. Затвердити річний звіт за 2017-2018 роки, включаючи висновок зовнішнього аудиту, без зауважень та додаткових заходів.
 6. Затвердити запропонований розподіл прибутку за 2017-2018 р.: збитки покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 7. Прийняти рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.
 8. Створити ліквідаційну комісію Товариства, обрати головою ліквідаційної комісії Майбороду Михайла Михайловича (ІПН 1803111413), членом ліквідаційної комісії Савенко Наталію Іванівну (ІПН 2924819889), Лесуна Миколу Федоровича (ІПН1897003259), Резанову Наталію Михайлівну (ІПН 1797518260) прийняти рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства: Директора, Наглядової ради, Ревізора та передачу повноважень Директора та Наглядової ради ліквідаційній комісії.
 9. Затвердити порядок та строк пред’явлення вимог кредиторів-вимоги кредиторів приймаються протягом 2-х місяців з дати оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 110-а
 10. Затвердити порядок та строк ліквідації Товариства, в тому числі здійснити дії згідно чинного законодавства щодо зупинення обігу акцій Товариства.
 11. Припинити повноваження директора Майбороди М.М.
 12. Директор буде обраний з кандидатур, запропонованих акціонерами.
 13. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради
 14. Коментар: члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами.
 15. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними директора Товариства.
 16. Припинити повноваження  Ревізора.
 17. Проект рішення 16.1 Коментар: Ревізор буде обраний шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами.

Проект рішення 16.2 На дану посаду нікого не обирати.

 1. Внести зміни та доповнення  до статуту. Прийняти Статут в новій редакції
 2. надати згоду на попереднє схвалення значного правочину (правочинів), вартість якого (яких) складає більше 25 % активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборів, а саме, страхування, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна Товариства, до наступних зборiв акцiонерiв з дати прийняття такого рiшення, з граничною сукупною вартістю цих правочинів 3 (три) мільйони гривень, в тому числі, але не виключно:- при реалізації готової продукції – не більше 1 млн.грн; - при придбанні товарно-матеріальних цінностей та послуг для здійснення господарської діяльності - не більше  100,0 тисяч грн.  Надати право керівнику визначати конкретнi умови цих правочинiв та підписувати відповідні угоди.
 3. Внести зміни відомостей щодо складу засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі Юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань зазначивши: «кількість акціонерів згідно зведеного облікового реєстру, наданого ПАТ «НДУ»

 

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.  Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗАна свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним ПАТ «НДУ» станом на дату складання реєстру для розсилки повідомлень 18.03.19, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 402  штуки. Інших типів акцій немає

Наглядова рада