Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Майборода Михайло Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22818445

4. Місцезнаходження

Чернігівська , д/н, 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а

5. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 672-133 672-135

6. Електронна поштова адреса

emitent@open.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюллетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.filtr-che.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю про:
1. Iнформацiя про засновникiв (учасникiв) емiтента
2. Iнформацiя про дивiденди.
3. Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент.
4. Опис бiзнесу.
5. Текст аудиторського висновку.
i не надається.
Крiм того:
6. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери та особлива iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду i не надається.
7. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .
8. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створювалася, тому iнформацiя не надається.
9. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.
10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.
11. Власнi цiннi папери Товариством не викупались протягом звiтного перiоду, iншi подiї з ними не вiдбувалися - iнформацiя не надається.
12. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.
13. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.
14. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.
15. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
16. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв Товариством не складалась, так як Товариство не здiйснювало публiчне розмiщення цiнних паперiв.
17. Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства
18.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється в звязку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води.
19. Дивiденди на протязi звiтного перiоду в Товариствi не нараховувались та не виплачувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного року на дату подання звiту не приймалось.
20. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не виникала протягом звiтного перiоду i не надається

     

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

18.07.1995

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

3000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.60 Виробництво штучних i синтетичних волокон

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М.ЧЕРНIГОВI

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26004000013205

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майборода Михайло Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Чернiгiвфiльтр", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру). Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує обов'язки згiдно посадової iнструкцiї, Статуту Товариства та чинного законодавства. Попереднi 5 рокiв працював Директором Товариства. Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: Припинено повноваження директора Майбороди Михайла Михайловича в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16, обрано на посаду Директора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савенко Наталiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 237414 11.10.2005 Борзнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ «Чернiгiвфiльтр», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2007 безстроково

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру). Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує обов'язки згiдно посадової iнфтрукцiї та чинного законодавства. Змiни в особовому складi в звiтному перiодi не вiдбувалися. Попереднi 5 рокiв працювала Головним бухгалтером Товариства. Загальний стаж роботи 15 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цебренко Марiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Чернiгiвфiльтр", головний технолог за сумiсництвом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Посади протягом попереднiх 5 рокiв Професор Київського НУТД, м.Київ, вул.Немировича-Данченко, 2.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi - Припинено повноваження Голови Наглядової ради Цебренко Марiї Василiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головко Дмитро Богданович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.

4) рік народження**

1936

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Радник ректора Київського НУТД, м.Київ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства .
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ЗАгальний стаж роботи 50 рокiв. Попереднi 5 рокiв i в даний час - Радник ректора Київського НУТД, .Київ, вул.Немировича-Данченко, 2.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Припинено повноваження члена Наглядової ради в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16, обрано (переобрано) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Березненко Микола Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.

4) рік народження**

1935

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Професор кафедри Київського НУТД, .Київ, вул.Немировича-Данченко, 2

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 на 3 роки

9) Опис

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала.
Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попереднi 5 рокiв i в даний час - Професор кафедри Київського НУТД, .Київ, вул.Немировича-Данченко, 2
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Припинено повноваження члена Наглядової ради в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резанова Наталiя Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Чернiгiвфiльтр", заст.головного технолога за сумiсництвом.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством. Обов'язками є забезпечення проведення своєчасних перевiрок ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру) Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попереднi 5 рокiв i в даний час - Провiдний науковий спiвробiтник Київського НУТД, м . Київ, вул.Немировича-Данченко, 2
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Припинено повноваження в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данилейко Володимир Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 283573 11.03.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ «Чернiгiвфiльтр», .головний енергетик.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством. Обов'язками є забезпечення проведення своєчасних перевiрок ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержував. Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попереднi 5 рокiв - головний енергетик в товариствi.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Припинено повноваження в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данилова Галина Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством. Обов'язками є забезпечення проведення своєчасних перевiрок ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала.
Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальний стаж роботи 50 рокiв. Iнформацiя щодо мiсця роботи протягом попереднiх 5 рокiв i в даний час вiдсутня, не надана посадовою особою.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Припинено повноваження в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резанова Наталiя Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова ревiзiйної комiсiї Товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, чинним законодавством. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попереднi 5 рокiв i в даний час - Провiдний науковий спiвробiтник Київського НУТД,(мiсцезнаходження м . Київ, вул.Немировича-Данченко, 2), Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства з 2013 по 2016 рiк.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї в зв'язку з закiнченням термiну їх дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16, обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 та на посаду Голови Наглядової ради (рiшення Наглядової ради вiд 21.04.2016) в зв'язку з вакантнiстю посади строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данилейко Володимир Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 283573 11.03.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержував.
Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попереднi 5 рокiв - головний енергетик в товариствi.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16,обрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цебренко Iрина Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КНУТД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала.
Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi 5 рокiв працює в КНУТД (мiсцезнаходження м . Київ, вул.Немировича-Данченко, 2). Не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi Посадову особу Цебренко Iрину Олександрiвну обрано на посаду Ревiзора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки в зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та введенням нової посади - Ревiзора.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Майборода Михайло Михайлович

НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

192

32.00

192

0

0

0

Ревiзор

Цебренко Iрина Олександрiвна

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортуi

39

6.5

39

0

0

0

Голова наглядової ради

Головко Дмитро Богданович

- - Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.

42

7.00

42

0

0

0

Член Наглядової ради

Резанова Наталiя Михайлiвна

СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi

54

9.00

54

0

0

0

Член Наглядової ради

Данилейко Володимир Михайлович

НК 283573 11.03.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

18

3.00

18

0

0

0

Головний бухгалтер

Савенко Наталiя Iванiвна

НМ 237414 11.10.2005 Борзнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Усього

345

57.50

345

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Вiдсутнi

-

- - - - -

0

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Майборода Михайло Михайлович

НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

192

32.00

47.76

192

0

0

0

Лесун Микола Федорович

НК 457020 13.12.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

66

11.00

16.41

66

0

0

0

Усього

258

43

64.18

258

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2016

Кворум зборів**

81.34

Опис

Збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Пропозицiї щодо вколючення додаткових питань до перелiку питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори не скликалися i не iнiцiювалися.
Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2.Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3.Звiт директора за 2015 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, основнi напрямки дiяльностi на 2016р.
4.Звiт Наглядової ради за 2015р та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015р, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6.Затвердження рiчного звiту за 2015р.
7.Розподiл прибутку за 2015 р.
8.Припинення повноважень Директора, Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради.
9.Обрання Директора Товариства.
10.Внесення змiн до Статуту.
11.Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора).
12.Обрання Наглядової ради.
13.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

Збори вiдбулися. За результатами зборiв прийнятi рiшення: обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв,затверджено регламент зборiв, звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк, затверджено рiчний звiт за 2015 рiк, Розподiл прибутку - Прибуток у сумi 18,1 тис.грн. направити на розвиток виробництва,
Повноваження Директора, Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради припинити. Обрати Директором Товариства Майбороду Михайла Михайловича строком на 3 роки,затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї, Обрати Цебренко I.О. Ревiзором Товариства строком на 3 роки, Головко Дмитро Богданович, Данилейко Володимир Михайлович, Резанова Наталiя Михайлiвна на 3 роки, затвердити рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить бiльше 25 % вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, в тому числi:
- при реалiзацiї готової продукцiї – не бiльше 2млн.грн;
- при придбаннi товарно-матерiальних цiнностей та послуг для здiйснення господарської дiяльностi - не бiльше 150 тисяч грн

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

30/24/1/11

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA4000143481

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.00

600

3000.00

100.00

Опис

Протягом звiтного перiоду додатково цiннi папери товариством не випускались - додаткова емiсiя, дострокове погашення вiдсутнi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Товариство власнi ЦП не викупало. Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку. Нове свiдоцтво про випуск акцiй (бездокументарна форма iснування) одержано 24.04.2011 в зв'язку з перейменуванням Товариства. Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватний. Iншi ЦП, крiм акцiй не випускались

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

217.9

201.4

0

0

217.9

201.4

будівлі та споруди

206.3

194.2

0

0

206.3

194.2

машини та обладнання

2.9

1.0

0

0

2.9

1.0

транспортні засоби

7.1

5.5

0

0

70.1

5.5

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1.6

0.7

0

0

1.6

0.7

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

217.9

201.4

0

0

217.9

201.4

Опис

Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Основнi засоби задiянi на пiдприємствi на 100%.
Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Станом на 31 грудня 2016 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 201,4тис.грн, первiсна вартiсть 457,6 тис.грн., сума нарахованого зносу - 256,2 тис.грн., станом на 31.12.2015 - первiсна вартiсть 453,1 тис. грн., залишкова вартiсть - 217,9 тис. грн., знос - 235,2 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 55,99%, ступiнь використання основних засобiв -44,01% Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 "Основнi засоби" та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Для амортизацiї транспортних засобiв застосовується метод зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Термiн користування основними засобами – 10-30 рокiв для будiвель та споруд, 4-10 рокiв для машин та обладнання.
Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi, власнi земельнi дiлянки вiдсутнi, орендованi основнi засоби вiдсутнi. Значних придбань та вибуття основних засобiв в звiтному перiодi не було

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

315.0

314.0

Статутний капітал (тис. грн.)

3.00

3.00

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3.00

3.00

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 315,0 тис.грн.
Статутний капiтал становить 3 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльше Статутного капiталу на 312,0 тис.грн. Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу станом на 31 грудня 2016 року Товариством дотримується

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

14.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

30.6

X

X

Усього зобов'язань

X

45.3

X

X

Опис:

Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом є поточною, розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно. Додаткова iнформацiя вiдсутня, зобовязань за кредитами та цiнними паперами немає.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.04.2016

2150

397.7

540.61

Опис

Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2016 прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить бiльше 25 % вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, в тому числi:

- при реалiзацiї готової продукцiї – не бiльше 2млн.грн;

- при придбаннi товарно-матерiальних цiнностей та послуг для здiйснення господарської дiяльностi - не бiльше 150 тисяч грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 2150 тис. грн., вартiсть активiв емiтента на 31.12.2015 - 397,7 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента - 540,61 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 402 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 327 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 81,34% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0%)

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.04.2016

22.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.04.2016

22.04.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «ЛАНА»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37418340

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

14032, м.Чернiгiв, вул. Доценко 13/52

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4413 23.12.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2016 рiк

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилася.

 

Самооцiнка не проводилася.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Не передбачено. Додатковi комiтенти не створювалися

Інші (запишіть)

Додаткової iнформацiї немає.

 

Додатковi комiтенти не створювалися. Оцiнка роботи не проводилася.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Товариство дiє на пiдставi статуту. Внутрiшнi положення на поточну дату не затвердженi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено в зв'язку з необхiднiстю ротацiї

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) та незалежний аудитор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства перед загальними зборами згiдно чинного законодавства та Статуту Товариства

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства перед загальними зборами згiдно чинного законодавства та Статуту Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначилися. Додаткової iнформацiї немає.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не створювався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Додаткової iнформацiї немає. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

за ЄДРПОУ

22818445

Територія

 

за КОАТУУ

7410136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

20.60

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а, тел. 672-135

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

217.9

201.4

- первісна вартість

1011

453.1

457.6

- знос

1012

( 235.2 )

( 256.2 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

217.9

201.4

II. Оборотні активи

Запаси

1100

39.3

69.9

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

124.0

89.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1.9

5.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13.3

16.1

Витрати майбутніх періодів

1170

1.3

1.7

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

179.8

182.1

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

397.7

383.5

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3.0

3.0

Додатковий капітал

1410

8.0

8.0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

303.0

304.0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

314.0

315.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

24.9

23.2

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

20.7

24.4

розрахунками з бюджетом

1620

10.9

14.7

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

8.1

0.3

- з оплати праці

1630

16.9

3.7

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2.2

2.2

Усього за розділом IІІ

1695

58.8

45.3

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

397.7

383.5

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

679.6

710.8

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

679.6

710.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 241.3 )

( 288.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 437.3 )

( 403.8 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 678.6 )

( 692.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

1.0

18.1

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

1.0

18.1

 

Примітки до балансу

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 5
"ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ"
В р.1400 Балансу «Капiтал» вiдображено суму статутного капiталу – 3,0 тис.грн. та суму додаткового капiталу –8,0 тис.грн.
У складi додаткового капiталу облiковується сума дооцiнки основних засобiв Товариства.
Товариством випущено 600 простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiсть 5,00 грн. кожна.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 7
"ОСНОВНI ЗАСОБИ"
В рядках 1010-1012 Балансу вiдображено вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї транспортних засобiв застосовується метод зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом.
Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) 13 – 360 мiсяцiв.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 8
"НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ"
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Дiапазон строкiв корисного використання 60 – 120 мiсяцiв.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 9
"ЗАПАСИ"
При вибуттi матерiалiв (по видам i групам), палива, готової продукцiї, МШП застосовується метод ФIФО, при вибуттi запасних частин – метод iдентифiкованої собiвартостi;
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 10 "ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ"
Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв – iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi.
Сума поточної дебiторської заборгованостi – 89,4,0 тис.грн., в т.ч.:
iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 5,0 тис.грн.
Залишок резерву сумнiвних боргiв за кожною статтею поточної дебiторської заборгованостi, його утворення та використання у звiтному роцi – не нараховувався.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 11 "ЗОБОВ’ЯЗАННЯ"
Суми резерву на оплату вiдпусток працiвникам на початок i кiнець звiтного перiоду вiдображенi у р.1595 Балансу «Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення».

Примітки до звіту про фінансові результати

Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва».
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2016 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № “Дохiд”. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визнається в разi наявностi наступних умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю;
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю;
- сума доходу (виручки) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї –679,6 тис.грн.
Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 “Витрати”.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк Товариством отримано прибуток 1 тис.грн.

Керівник

М.М. Майборода

Головний бухгалтер

Н.I. Савенко