Повідомлення про ЗЗА на 27.04.2018 з обов’язковою інформацією розміщено 27.03.2018

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» (ЄДРПОУ 22818445) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 27.04.2018 о 1200 за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 110-а, каб. Директора.
Реєстрація учасників 27.04.2018р. з 1130 до 1150 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у зборах, буде складено станом на 24 год. 23.04.2018р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного)

 1. Обрання лічильної комісії зборів.
 2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 4. Звіт директора за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності на 2018р.
 5. Звіт Наглядової ради за 2017р та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт Ревізійної комісії за 2017р, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту за  2017р., включаючи висновок зовнішнього аудиту
 8. Розподіл прибутку за 2017 р.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
 10. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.
 11. Про створення ліквідаційної комісії Товариства, обрання голови та членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.
 12. Про порядок та строк пред’явлення вимог кредиторів.
 13. Визначення порядку та строків ліквідації Товариства.
 14. Про зупинення обігу акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника 2016рік 2017
Усього активів 383,5 292,6
Основні засоби 201,4 186,8
Запаси 69,9 74,4
Сумарна дебіторська заборгованість 94,4 17,6
Гроші кошти та їх еквіваленти 16,1 13,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 304,0 140,0
Власний капітал 315,0 151
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 23,2 15,9
Поточні зобов’язання і забезпечення 45,3 125,7
Чистий фін.результат: прибуток (збиток) 1,0 (164,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 600
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн. 1,666 -273,33

До 27.04.2018 і в день зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень щодо порядку денного зборів та проектів рішень порядку денного у робочі дні з 1000 по 1500 за адресою Товариства в каб. директора. Відповідальний за ознайомлення Директор М.М.Майборода, тел.(0462)672133
З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна також ознайомитися на веб-сайті Товариства http://www.filtr-che.com.ua
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того довіреність, оформлену згідно законодавства. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування,. Під час голосування представник повинен голосувати так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд. Акціонер може видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком представникам, відкликати чи замінити представника на зборах або приймати участь самостійно
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішення Зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції надаються письмово на адресу Товариства У разі доповнення порядку денного чи проектів рішень або виправлення помилок інформація розміщуєтья на сайті ПрАТ не пізніше ніж за 10 днів до зборів. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. та подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді (до 27.04.2018р.)
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів.
Проекти рішень відповідно до кожного питання проекту порядку денного:

 1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб – Лесуна Миколу Федоровича Головою лічильної комісії та Бондаренка Володимира Станіславовича членом лічильної комісії., якій доручити підрахунок голосів акціонерів та їх представників при голосуванні з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 27.04.2018.
 2. Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 •  якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
 • кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 1. Обрати Головою зборів Майбороду Михайла Михайловича та секретарем зборів – Данилейка Володимира Михайловича. Пропонується затвердити регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, загальний порядок голосування на загальних зборах – голосування просте за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування.
 2. Затвердити Звіт директора за 2017 р. та основні напрямки діяльності на 2018р., визнати роботу директора задовільною без зауважень та додаткових заходів.
 3. Визнати роботу Наглядової ради в звітному році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.
 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017р. без зауважень та додаткових заходів
 5. Затвердити річний звіт за 2017 р. включаючи висновок зовнішнього аудиту без зауважень та додаткових заходів.
 6. Затвердити запропонований розподіл прибутку за 2017 р.: прибуток, отриманий в 2017 році залишити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 7. надати згоду на попереднє схвалення значного правочину (правочинів), вартість якого (яких) складає більше 25 % активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборів, а саме, страхування, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна Товариства, до наступних зборiв акцiонерiв з дати прийняття такого рiшення, з граничною сукупною вартістю цих правочинів 3 (три) мільйони гривень, в тому числі:- при реалізації готової продукції – не більше 1 млн.грн; - при придбанні товарно-матеріальних цінностей та послуг для здійснення господарської діяльності - не більше  100,0 тисяч грн.  Надати право Директору визначати конкретнi умови цих правочинiв та підписувати відповідні угоди.
 8. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.
 9. Про створення ліквідаційної комісії Товариства, обрати головою ліквідаційної комісії Майбороду Михайла Михайловича (ІПН 1803111413), членом ліквідаційної комісії Савенко Наталію Іванівну (ІПН 2924819889) прийняття рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства: Директора, наглядової ради, ревізора.
 10. Затвердити порядок та строк пред’явлення вимог кредиторів
 11. Затвердити порядок та строк ліквідації Товариства .
 12. Зупинити обіг акцій Товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним ПАТ «НДУ» станом на дату складання реєстру для розсилки повідомлень 19.03.2018, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 402  штук. Інших типів акцій немає

 Наглядова рада

Підтверджую достовірність цієї інформації Директор М.М. Майборода