Повідомлення про скликання ЗЗА на 20.04.2017 з проектами рішень

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» (ЄДРПОУ 22818445) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20.04.2017 о 1200 за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул.Щорса, 110-а, каб. Директора.
Реєстрація учасників 20.04.2017р. з 1130 до 1150 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у зборах 13.04.2017р.
 
Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного)

 1. Обрання лічильної комісії зборів.
 2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 4. Звіт директора за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності на 2017р.
 5. Звіт Наглядової ради за 2016р та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт Ревізійної комісії за 2016р, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту за  2016р.
 8. Розподіл прибутку за 2016 р.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Попередній період Звітний період
Усього активів 397,7 383,5
Основні засоби 217,9 201,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39,3 69,9
Сумарна дебіторська заборгованість 125,9 94,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,3 16,1
Нерозподілений прибуток 303,0 304,0
Власний капітал 314,0 315,0
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 58,8 45,3
Чистий прибуток (збиток) 18.1 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

До 20.04.2017 і в день зборів акціонери можуть ознайомитись з документами щодо проектів рішень порядку денного у робочі дні з 1000 по 1500 за адресою Товариства в каб. директора. Відповідальний за ознайомлення Директор М.М.Майборода, тел.(0462)672133
 
З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна також ознайомитися на веб-сайті Товариства
http://www.filtr-che.com.ua
 
 
Проекти рішень відповідно до кожного питання проекту порядку денного:
 

 1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб – Лесуна Миколу Федоровича Головою лічильної комісії та Бондаренка Володимира Станіславовича членом лічильної комісії., якій доручити підрахунок голосів акціонерів та їх представників при голосуванні з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 20.04.2017.
 2. Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування: бюллетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 •  якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
 • кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 1. Обрати Головою зборів Майбороду Михайла Михайловича та секретарем зборів – Данилейка Володимира Михайловича. Пропонується затвердити регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, загальний порядок голосування на загальних зборах – голосування просте за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування.
 2. Затвердити Звіт директора за 2016 р. та основні напрямки діяльності на 2017р., визнати роботу директора задовільною.
 3. Визнати роботу Наглядової ради в звітному році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.
 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016р.
 5. Затвердити річний звіт за 2016 рік.
 6. Затвердити запропонований розподіл прибутку за 2016 р.: прибуток, отриманий в 2016 році в розмірі 1 тис. грн. залишити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 7. надати згоду на попереднє схвалення значного правочину (правочинів), вартість якого (яких) складає більше 25 % активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборів, а саме: одержання кредитів та/або позик, надання в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства, страхування, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна Товариства, до наступних загальних зборiв акцiонерiв з дати прийняття такого рiшення, з граничною сукупною вартістю цих правочинів 5 (п’ять) мільйонів гривень, в тому числі:- при реалізації готової продукції – не більше 2млн.грн; - при придбанні товарно-матеріальних цінностей та послуг для здійснення господарської діяльності - не більше  150 тисяч грн.  Надати право Директору визначати конкретнi умови цих правочинiв та підписувати відповідні угоди

 
 
Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 52 від 17.03.2017
 
Підтверджую достовірність цієї інформації Директор М.М. Майборода