Статут приватного акціонерного товариства "ЧЕРНІГІВФІЛЬТР"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» (далі за текстом - АТ) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закону) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР», заснованого рішенням засновників, громадян України, на підставі Установчого договору від 10 липня 1995р., зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Чернігівської міської Ради народних депутатів №213-р від 18 липня 1995 року.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» є правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Укрфільтр» та закритого акціонерного товариства «Чернігівфільтр»

 
Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АТ
 

1.1. Найменування АТ:
1.1.1. Найменування українською мовою:
А) повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР»
Б) скорочене найменування – ПрАТ «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР»
1.2. Місцезнаходження АТ:
 Україна, 14001, м.Чернігів, вул.Щорса,110-а

 
Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ АТ
 

2.1. Засновниками АТ є особи, що підписали засновницький договір (протокол зборів про заснування АТ).
2.2. Засновникам АТ видаються документи, які підтверджують право власності на акції.

 
Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ
 

3.1. АТ створюється з метою:
3.1.1. Здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів АТ;
3.1.2. Покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій АТ;
3.1.3. Участі в формуванні ринку цінних паперів;
3.1.4. Вивчення попиту і пропозиції на ринку продукції, що випускається.

 
Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ
 

4.1. Предметом діяльності АТ в Україні є:
4.1.1. Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення з використанням сучасних технологій виробництва хімічних волокон та вирішення проблем медицини, екології, техніки, та інше.
4.1.2. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. На проведення науково-дослідних робіт кожного року виділяти 1% від суми вартості всього об’єму реалізованої продукції. Інноваційна та інжинірингова діяльність.
4.1.3. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення.
4.1.4. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та невласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).
курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.
4.2. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, АТ може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

 
Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ
 

5.1. АТ є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку в національній та іноземній валюті, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.
5.2. АТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
5.3. АТ для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.
5.4. АТ у встановленому порядку бере участь у зовнішньо економічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.
5.5. АТ є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане АТ Акціонерами.
5.5.1. Згідно з чинним законодавством України АТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
5.6. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ.
5.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю АТ, у межах вартості акцій, що їм належать.
5.8. Майно та активи АТ, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.9. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
5.10. Майно АТ утворюється за рахунок:
5.10.1. Оплати акцій Акціонерами;
5.10.2. Доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності АТ;
5.10.3. Безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
5.10.4. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 
Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ АТ
 

6.1. Статутний капітал АТ становить 3000 (три тисячі) гривень.
6.2. Статутний капітал АТ поділено на 600 (шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п’ять )грн.
6.3. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.
6.3.1. У разі прийняття загальними зборами АТ рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу АТ - з приватного на публічне.
6.3.2. Зміна типу АТ з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
6.4. АТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу АТ приймається загальними зборами акціонерів.
6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
6.5.1. Збільшення номінальної вартості акцій;
6.5.2. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
6.6.1. Зменшення номінальної вартості акцій;
6.6.2. Шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.
6.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування АТ, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).
6.7.1. АТ не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
6.8. Ціна майна, що вноситься засновниками АТ в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
6.9. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
6.10. Документ, що засвідчує право власності засновника АТ на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
6.11. АТ зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів АТ.
6.12. АТ в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
6.13. АТ має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
6.14. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
6.15. АТ має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
6.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.
6.17. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
6.18. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій АТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6.19. АТ має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.
6.19.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку.
6.19.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.
6.19.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації АТ тощо.

 
Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АТ
 

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ.
7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні АТ:
7.2.1. Виплачуються дивіденди;
7.2.2. Створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
7.3. Дивіденди - частина чистого прибутку АТ, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.
7.3.1. АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
7.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
7.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів АТ, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
7.3.4. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.
7.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами АТ.
7.3.6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада АТ встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
7.3.7 АТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
7.3.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
7.4. АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:
7.4.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
7.4.2. Власний капітал АТ менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
7.5. АТ не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:
7.5.1. АТ має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону.
7.6. АТ покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 
Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ
 

8.1. Органами управління АТ є:
8.1.1. Загальні збори акціонерів;
8.1.2. Наглядова рада;
8.1.3. Директор;
8.1.4. Ревізійна комісія.
8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом АТ.
8.2.1. У загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
8.2.2. На загальних зборах за запрошенням також можуть бути присутні представник аудитора АТ та особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього товариства.
8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
8.2.4. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальним зборам Наглядовою радою  Товариства.
8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності АТ;
2) внесення змін до статуту АТ;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу АТ;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізійної комісії АТ, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів АТ, якщо інше не передбачено статутом товариства;
11) затвердження річного звіту АТ;
12) розподіл прибутку і покриття збитків АТ;
13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради та директора, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
19) обрання ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної комісії;
21) прийняття рішення про виділ та припинення АТ, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
23) прийняття рішення про вчинення значного правочину,  якщо ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом такого правочину,  перевищує 25  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої річної фінансової звітності товариства;
24) обрання комісії з припинення АТ ;
25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори АТ.
8.5. За результатами діяльності АТ за календарний рік наглядовою радою скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
8.6. Позачергові загальні збори АТ скликаються наглядовою радою:
8.6.1. З власної ініціативи;
8.6.2. На вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
8.6.3. На вимогу ревізійної комісії;
8.6.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій АТ;
8.6.5. В інших випадках, встановлених законом або статутом АТ.
8.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням АТ із зазначенням органу або прізвищ  акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
8.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
8.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
8.9. Позачергові загальні збори АТ мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
8.10. Якщо цього вимагають інтереси АТ, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
8.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
8.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом АТ, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
8.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання загальних зборів акціонерами.
8.11.3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного АТ має містити такі дані:
А) повне найменування та місцезнаходження товариства;
Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;
Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
8.11.4. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій АТ володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
8.11.5. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
8.12. Порядок денний загальних зборів АТ попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.
8.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів АТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
8.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів АТ подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
8.12.3. Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого АТ на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.
8.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
8.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
8.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів АТ надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8.12.7. Оскарження акціонером рішення АТ про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання АТ провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
8.13. Представником акціонера на загальних зборах АТ може бути фізична особа.
8.13.1. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на загальних зборах.
8.13.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління АТ .
8.13.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
8.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах АТ може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
8.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
8.13.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах АТ.
8.13.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
8.13.8. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
8.13.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.
8.13.10. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства.
     Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.
8.13.11. Рішення загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у загальних зборах, крім питань:
     - про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів АТ;
     - про звернення з позовом до посадових осіб органів АТ стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;
     - про звернення з позовом у разі недотримання  вимог Закону при вчиненні значного правочину.
8.13.12. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 22, 23 частини  другої статті 33 Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
 8.13.13. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
8.14. Порядок проведення загальних зборів
8.14.1. Порядок проведення загальних зборів АТ встановлюється Законом, статутом АТ та рішенням загальних зборів.
 8.14.2. Загальні збори АТ не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
 8.14.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на  вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
     Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
     Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку
проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
     Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник, зберігача або депозитарія. 
     Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
     Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі,  якій відмовлено  в реєстрації.
     До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.     
     Посадові особи АТ зобов'язані забезпечити вільний доступ представників  акціонерів (акціонера) до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
 8.14.4. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних  зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.
 8.14.5. Допускається проведення загальних зборів у формі заочного голосування. У такому разі проект рішення або питання про голосування надсилається акціонерам- власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій, всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за ного проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

 
Стаття 9. НАГЛЯДОВА РАДА АТ
 

9.1. НАГЛЯДОВА РАДА АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
9.2. Члени наглядової ради АТ обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
9.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів АТ.
9.4. Обрання членів наглядової ради АТ здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.
9.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
9.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором цього товариства.
9.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа акціонерів.
9.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з АТ.  Від імені АТ договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.
9.9. Голова наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом АТ або положенням про наглядову раду.
9.10. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
9.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
9.12. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду АТ.
9.13. До виключної компетенції наглядової ради належить:
9.13.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ;
9.13.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
9.13.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
9.13.4. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
9.13.5. Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
9.13.6. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
9.13.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.13.8. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
9.13.9. Прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
9.13.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
9.13.11. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
9.13.12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
9.13.13. Визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають бути  повідомлені  про  проведення  загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на  участь  у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
9.13.14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, приймається наглядовою радою;
9.13.15. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
9.13.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
9.13.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача іменних або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
9.13.18. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
9.13.19. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом АТ, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій  документарної  форми  існування  у  бездокументарну   форму існування.
9.13.20. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
9.14. Директор АТ забезпечує членам наглядової ради доступ до інформації про всі види діяльності АТ: об’єм випуску та реалізації продукції (підтверджені відповідними накладними), щорічний фінансовий звіт (підтверджений банківськими документами), книга обліку доходів  і витрат, документи, що підтверджують права АТ на майно, протоколи загальних зборів, документи бухгалтерського обліку,документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
 9.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
9.16. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб, визначених статутом АТ, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
9.17. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.
9.18. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
9.19. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
9.20.На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь директор і бухгалтер.
9.21. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
9.22. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
9.23. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 
     1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
     2) в разі неможливості виконання обов'язків члена  наглядової ради за станом здоров'я;
     3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
     4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

 
Стаття 10. Виконавчим органом АТ є ДИРЕКТОР
 

10.1. Директор АТ здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
10.2. Директор АТ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ і Законом.
10.3. Директором АТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
10.4. Директор обирається загальними зборами акціонерного товариства строком на 3 (три) роки.
10.5. Директор має право без довіреності діяти від імені АТ, в тому числі представляти інтереси АТ, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.
10.6. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа призначена наглядовою радою.
10.7. Припинення повноважень директора віднесено до компетенції загальних зборів. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень директора в разі якщо дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого АТ, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.
        До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень директора наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження  директора, та скликати позачергові загальні збори. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради.
10.8 У разі відсторонення директора, наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання  загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання директора.
10.9. Директор:
10.9.1. Репрезентує АТ в усіх установах, підприємствах і організаціях як в Україні, так і за кордоном;
10.9.2. Розпоряджається майном АТ у межах, що встановлюються чинним законодавством України та цим Статутом;
10.9.3. Затверджує поточні плани діяльності АТ та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
10.9.4. Здійснює кредитну політику АТ і приймає рішення, щодо одержання та надання позик, кредитів, гарантій тощо;
10.9.5. Затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами АТ;
10.9.6. Організує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
10.9.7. Виносить на розгляд наглядової ради та загальних зборів пропозиції щодо створення господарських товариств, дочірніх підприємств, а також про приєднання до існуючих господарських товариств, про участь у об'єднаннях підприємств, холдінгах будь-якого виду;
10.9.8. Узгоджує з наглядовою радою питання про дату скликання та порядок денний Загальних Зборів акціонерів АТ;
10.9.9. Надає на затвердження загальним зборам акціонерів річний фінансовий звіт та баланс АТ;
10.9.10. Від імені АТ  підписує договори застави та зовнішньоторговельні угоди;
10.9.11. Затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи і послуги;
10.9.12. Затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників АТ, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання, визначає професійні, персональні та інші надбавки, узгоджує з наглядовою радою питання прийому та звільнення працівників АТ;
10.9.13. Приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
10.9.14. Встановлює порядок обігу документів в АТ;
10.9.15. Видає накази, директиви, розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками АТ, а також виконує інші функції, що випливають із статуту АТ, рішень загальних зборів акціонерів та розпоряджень наглядової ради;
10.9.16. Проводить роботи по організації та проведенні досліджень властивостей нових фільтруальних матеріалв, розроблених в КНУТД, проведенні промислових випробувань та визначенні галузей їх застосвання.

 
Стаття 11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЬНОСТІ АТ
 

11. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ загальні збори обирають ревізійну комісію.
11.1. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
11.2. Ревізійна комісія в кількості 3 (трьох) осіб обирається загальними зборами з числа акціонерів строком на 3 (три ) роки.
11.3. Не може бути ревізором:
11.3.1. Член наглядової ради;
11.3.2. Член виконавчого органу;
11.3.3. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
11.3.4. Члени інших органів товариства.
11.4. Ревізійна комісія має право:
11.4.1 Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
11.4.2. Бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.
11.4.3. Брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу.
11.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.
11.5.1. Директор забезпечує ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом.
11.5.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 
Стаття 12. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ
 

12.1. Акції АТ розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) товариства.
12.2. Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
12.2.1. Участь в управлінні акціонерним товариством;
12.2.2. Отримання дивідендів;
12.2.3. Отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості;
12.2.4. Отримання інформації про фінансово-господарську діяльність АТ .
12.3. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
12.4. Переважним правом акціонерів визнається:
12.4.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції.
12.5. Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з АТ у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

 
Стаття 13. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
 

13.1. Акціонери АТ зобов'язані:
13.1.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів АТ;
13.1.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ;
13.1.3. Виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю;
13.1.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ.
13.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

 
Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
 

14.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведуться згідно з чинним законодавством України.
14.1.1. Порядок обігу документів в АТ встановлюється наглядовою радою АТ.
14.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.
14.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
14.4. Річний звіт по операціях АТ та баланс складаються в АТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам АТ.
14.5. АТ та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 
Стаття 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
 

15.1. Трудовий колектив АТ складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
15.2. Наглядова рада та директор самостійно встановлюють форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

 
 Стаття 16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 

16.1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:
     1) статут АТ, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
     2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення АТ, що регулюють діяльність органів АТ, та зміни до них
     3) документи, що підтверджують права АТ на майно;
     4) протоколи загальних зборів;
     5) матеріали, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
     6) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження директора;
     7) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізійної комісії АТ;
     8) висновки ревізійної комісії та аудитора АТ;
     9) річну фінансову звітність;
     10) документи бухгалтерського обліку;
     11) документи звітності,  що подаються відповідним державним органам;
     12)  свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів АТ;
     17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, директора.
    16.2. Документи, передбачені частиною першою цієї  статті, зберігаються  в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів АТ покладається на генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
    16.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності АТ,  за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 17. НАДАННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ
 

 17.1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 Закону.   
 17.2.  Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом та печаткою АТ копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів АТ може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості  витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних  з пересиланням документів поштою. 
 17.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні АТ за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами АТ, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання АТ повідомлення про намір ознайомитися з документами АТ. 
 17.4. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати  інформацію відповідно до законів України.

 
Стаття 18. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО
ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 

Стаття 18.1. Придбання значного пакета акцій АТ
18.1.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій АТ (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета  акцій  подати наглядовій раді АТ письмове повідомлення про свій намір. У повідомленні зазначаються кількість акцій АТ, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій АТ, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

 
Стаття 19. ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
 

     19.1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину,  вважається  посадова особа органів АТ; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі),  опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів АТ, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер,  який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше  відсотками  простих акцій АТ, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає  принаймні  одній  із нижченаведених ознак:
     1) є  стороною такого правочину  або  є  членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
     2) отримує  винагороду за вчинення такого правочину від АТ (посадових осіб  товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
     3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
     4) бере участь у правочині  як представник або посередник (крім представництва АТ посадовими особами).
     Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з   моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати АТ про наявність у неї такої заінтересованості.
     19.2.  Директор акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня  отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
     1) предмет правочину;
     2) вартість одиниці товару або послуг,  якщо вона передбачена правочином;
     3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
     4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
     19.3. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси АТ, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.
     19.4. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення  щодо вчинення такого правочину товариством  або про відмову від його вчинення.

 
Стаття 20. НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ПОРЯДКУ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ, ЩОДО ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
 

20.1.  Правочин, вчинений з порушенням  вимог статті 71 Закону, може бути визнано судом недійсним.
20.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну АТ правочином,  вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

 
Стаття 21. ПРИПИНЕННЯ АТ ТА ВИДІЛ
 

21.1. Діяльність АТ припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
21.2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються чинним законодавством України.
21.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
21.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ АТ або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
21.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення АТ шляхом злиття або приєднання.
21.3.3. АТ не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
21.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
21.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
21.4.2. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
21.4.3. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до АТ з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
21.4.4. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) АТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
21.5. Злиття, поділ або перетворення АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення АТ та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
21.6. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого АТ .
21.7. Виділ АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення АТ, що виділилося.
21.8. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого АТ.
21.9. Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
21.9.1. Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
21.9.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
21.9.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
21.9.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами АТ у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
21.10. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
21.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна АТ та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів АТ.
21.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
21.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
21.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
21.11. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який АТ створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації АТ визначаються законодавством.
21.11.1. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори АТ, якщо інше не передбачено законом.
21.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
21.11.3. Ліквідація АТ вважається завершеною, а АТ таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення АТ в результаті його ліквідації.
21.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
21.12.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
21.12.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
21.12.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
21.12.4. У четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";
21.12.5. У п’яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій АТ пропорційно до кількості належних їм акцій;
21.12.6. У шосту чергу - всі інші вимоги.
21.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
21.14. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

 
Стаття 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АТ
 

22.1. АТ зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами АТ відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
22.2. Зміни до Статуту АТ набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

 
 
За дорученням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 15.04.2011р.)                  
                                              
                                                                                                                                 М.М. Майборода