Звіт за 2011 рік

Титульний аркуш інформації Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Відомості про цінні папери емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Річна фінансова звітність
Баланс Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути