Інша звітність

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Майборода Михайло Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   26.04.2016
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а
4. Код за ЄДРПОУ
22818445
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 672-133 (0462) 672-135
6. Електронна поштова адреса
emitent@open.net.ua
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 75 (4363) Бюлетень Цiннi папери України 25.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.filtr-che.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1   21.04.2016 Фiзична особа - 11 5.5
Зміст інформації:
21.04.2016 року Товариством отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.04.2016. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме розмiр пакету акцiй Фiзичної особи зменшився з 66 акцiй (11%загальної кiлькостi акцiй - 16,4% голосуючих акцiй) та склав 33 акцiї (5,5%загальної кiлькостi акцiй - 8,2% голосуючих акцiй) - пiсля змiни.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Майборода Михайло Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   26.04.2016
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а
4. Код за ЄДРПОУ
22818445
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 672-133 (0462) 672-135
6. Електронна поштова адреса
emitent@open.net.ua
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 75 (4363) Бюлетень Цiннi папери України 25.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.filtr-che.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Цебренко Марiя Василiвна - -
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
5.5
Зміст інформації:
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Цебренко Марiї Василiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебувала 3 роки. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 5,5%акцiй емiтента
21.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Головко Дмитро Богданович - -
не надано згоди на розкриття паспортних даних
7.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена Наглядової ради Головко Дмитра Богдановича в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебував 3 р. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Володiє 7,0% акцiй емiтента
21.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Березненко Микола Петрович - -
Не надано згоди на розкриття паспортних даних
7.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Березненко Миколи Петровича в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебував 3 роки Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Володiє 7,0% акцiй емiтента
21.04.2016 обрано Член Наглядової ради Данилейко Володимир Михайлович - -
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
3.0
Зміст інформації:
Посадову особу Данилейко Володимира Михайловича обрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки в зв'язку з вакантнiстю посади. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади- член Ревiзiйної комiсiї, працює в товариствi. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3,0% акцiй емiтента
21.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Резанова Наталiя Михайлiвна - -
не надано згоди на розкриття паспортних даних
9.0
Зміст інформації:
Посадову особу Резанову Наталiю Михайлiвну обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 та на посаду Голови Наглядової ради (рiшення Наглядової ради вiд 21.04.2016) в зв'язку з вакантнiстю посади строком на 3 роки. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади - Голова ревiзiйної комiсiї, працює в КНУТД. Володiє 9% акцiй емiтента
21.04.2016 обрано Член Наглядової ради Головко Дмитро Богданович - -
не надано згоди на розкриття паспортних даних
7.0
Зміст інформації:
Посадову особу Члена Наглядової ради Головко Дмитра Богдановича обрано (переобрано) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки в зв'язку з вакантнiстю посади. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади - член Наглядової ради емiтента. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 7%акцiй емiтента
21.04.2016 припинено повноваження Директор Майборода Михайло Михайлович - -
не надано згоди на розкриття паспортних даних
32.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження директора Майбороди Михайла Михайловича в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебував 3 р. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Володiє 32,0% акцiй емiтента
21.04.2016 обрано Директор Майборода Михайло Михайлович - -
не надано згоди на розкриття паспорту
32.0
Зміст інформації:
Посадову особу директора Майбороду Михайла Михайловича обрано згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки в зв'язку з вакантнiстю посади. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади - директор емiтента. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 32%акцiй емiтента
21.04.2016 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Резанова Наталiя Михайлiвна - -
не надано згоди на розкриття паспорту
9.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Резанової Наталiї Михайлiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебувала 3 роки. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 9,0%акцiй емiтента
21.04.2016 припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Данилейко Володимир Михайлович - -
Не надано згоди на розкриття паспортних дани
3.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Данилейко Володимира Михайловича в зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебував 3 роки. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3,0%акцiй емiтента
21.04.2016 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Данилова Галина Павлiвна - -
Не надано згоди на розкриття паспортних даних
0.5
Зміст інформації:
Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Данилової Галини Павлiвни зв'язку з закiнченням термiну дiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебувала 3 роки. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 0,5%акцiй емiтента
21.04.2016 обрано Ревiзор Цебренко Iрина Олександрiвна - -
Не надано згоди на розкриття паспортних даних
6.5
Зміст інформації:
Посадову особу Цебренко Iрину Олександрiвну обрано на посаду Ревiзора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.16 строком на 3 роки в зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та введенням нової посади - Ревiзора. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi 5 рокiв працює в КНУТД, керiвних посад не обiймала. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 6,5% акцiй емiтента