Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Майборода Михайло Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22818445

4. Місцезнаходження

Чернігівська , д/н, 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а

5. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 672-133 672-135

6. Електронна поштова адреса

emitent@open.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 81 (2834)

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.filtr-che.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю про:
1. Iнформацiя про засновникiв (учасникiв) емiтента
2. Iнформацiя про дивiденди.
3. Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент.
4. Опис бiзнесу.
5. Текст аудиторського висновку.
i не надається.
Крiм того:
6. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала протягом звiтного перiоду i не надається.
7. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .
8. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створювалася, тому iнформацiя не надається.
9. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.
10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.
11. Власнi цiннi папери Товариством не викупались протягом звiтного перiоду, iншi подiї з ними не вiдбувалися - iнформацiя не надається.
12. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.
13. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.
14. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.
15. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
16. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв Товариством не складалась, так як Товариство не здiйснювало публiчне розмiщення цiнних паперiв.
17. Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства
18.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється в звязку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води.
19. Дивiденди на протязi звiтного перiоду в Товариствi не нараховувались та не виплачувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного року на дату подання звiту не приймалось.
20. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не виникала протягом звiтного перiоду i не надається
21. Дiяльнiсть Товариства не лiцензується, спецiальнi дозволи/лiцензiї не отримувалися - iнформацiя не надається

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка з ЄДР

3. Дата проведення державної реєстрації

18.07.1995

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

3000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.60 Виробництво штучних i синтетичних волокон

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М.ЧЕРНIГОВI

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26004000013205

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

6) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майборода Михайло Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Чернiгiвфiльтр", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержував. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру). Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно посадової iнструкцiї, Статуту Товариства та чинного законодавства. Попереднi 5 рокiв працював Директором Товариства (попереднє переобрання 21.04.2016). Загальний стаж роботи 51 рiк.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: не вiдбувалися

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савенко Наталiя Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ «Чернiгiвфiльтр», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2007 безстроково

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру). Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно посадової iнфтрукцiї та чинного законодавства. Змiни в особовому складi в звiтному перiодi не вiдбувалися. Попереднi 5 рокiв працювала Головним бухгалтером Товариства. Загальний стаж роботи 16 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головко Дмитро Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1936

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Радник ректора Київського НУТД, м.Київ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства . Обрано як акцiонера Товариства.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства.
ЗАгальний стаж роботи 51 рiк. Попереднi 5 рокiв i в даний час - Радник ректора Київського НУТД, м. Київ, вул.Немировича-Данченко, 2, Член Наглядової ради емiтента (попереднє переобрання 21.04.2016)
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi не вiдбувалися.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резанова Наталiя Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова ревiзiйної комiсiї Товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, чинним законодавством. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала. Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 51 рiк. Попереднi 5 рокiв i в даний час - Провiдний науковий спiвробiтник Київського НУТД,(мiсцезнаходження м. Київ, вул.Немировича-Данченко, 2), Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства з 2013 по 2016 рiк, Голова Наглядової ради з 21.04.2016. Обрано на посаду як акцiонера Товариства.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данилейко Володимир Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержував.
Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Загальний стаж роботи 51 рiк. Попереднi 5 рокiв - головний енергетик в товариствi, Член Ревiзiйної комiсiї до 21.04.2016, з 21.04.2016 - Член Наглядової ради емiтента. Обрано на посаду як акцiонера Товариства.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi не вiдбувалися.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цебренко Iрина Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КНУТД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 на 3 роки

9) Опис

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.
За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержувала.
Посадова особа не обiймає керiвних посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi 5 рокiв працює в КНУТД (мiсцезнаходження м. Київ, вул.Немировича-Данченко, 2), до 21.04.2016 - член Ревiзiйної комiсiї емiтента, з 21.04.2016 - Ревiзор в Товариствi.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Змiни в особовому складi в звiтному перiодi не вiдбувалися

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Майборода Михайло Михайлович

-

192

32.00

192

0

0

0

Ревiзор

Цебренко Iрина Олександрiвна

-

39

6.5

39

0

0

0

Голова наглядової ради

Головко Дмитро Богданович

-

42

7.00

42

0

0

0

Член Наглядової ради

Резанова Наталiя Михайлiвна

-

54

9.00

54

0

0

0

Член Наглядової ради

Данилейко Володимир Михайлович

-

18

3.00

18

0

0

0

Головний бухгалтер

Савенко Наталiя Iванiвна

-

0

0

0

0

0

0

Усього

345

57.50

345

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Вiдсутнi

-

- - - - -

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Майборода Михайло Михайлович

192

32.00

192

0

Лесун Микола Федорович

66

11.00

66

0

Усього

258

43.00

258

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

20.04.2017

Кворум зборів**

81.34

Опис

Збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Пропозицiї щодо включення додаткових питань до перелiку питань порядку денного не надходили i не вносилися.
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Затвердження рiшення Наглядової ради про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
4. Звiт директора за 2016 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, основнi напрямки дiяльностi на 2017р.
5. Звiт Наглядової ради за 2016р та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016р, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту за 2016р.
8. Розподiл прибутку за 2016 р.
9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
Вiд акцiонера надiйшла пропозицiя про включення додаткового проекту рiшення до пункту №9 порядку денного. Пропозицiя включена за рiшенням Наглядової ради.
Збори вiдбулися. За результатами зборiв прийнятi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб – Лесуна Миколу Федоровича Головою лiчильної комiсiї та Бондаренка Володимира Станiславовича членом лiчильної комiсiї., якiй доручити пiдрахунок голосiв акцiонерiв та їх представникiв при голосуваннi з питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2017.
2. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюллетенiв для голосування.
3. Обрати Головою зборiв Майбороду Михайла Михайловича та секретарем зборiв – Данилейка Володимира Михайловича. Пропонується затвердити регламент зборiв – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, загальний порядок голосування на загальних зборах – голосування просте за принципом одна голосуюча акцiя – один голос. Голосування проводиться за допомогою бюлетенiв для голосування.
4. Затвердити Звiт директора за 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2017р., визнати роботу директора задовiльною.
5. Визнати роботу Наглядової ради в звiтному роцi задовiльною та затвердити звiт наглядової ради за 2016 рiк.
6. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною та затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016р.
7. Затвердити рiчний звiт за 2016 рiк.
8. Затвердити запропонований розподiл прибутку за 2016 р.: прибуток, отриманий в 2016 роцi в розмiрi 1 тис. грн. залишити на розвиток виробництва, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
9. надати згоду на попереднє схвалення значного правочину (правочинiв), вартiсть якого (яких) складає бiльше 25 % активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборiв, а саме: одержання кредитiв та/або позик, надання в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства, страхування, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна Товариства, до наступних загальних зборiв акцiонерiв з дати прийняття такого рiшення, з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 2 мiльйони гривень, в тому числi:- при реалiзацiї готової продукцiї – не бiльше 2млн.грн; - при придбаннi товарно-матерiальних цiнностей та послуг для здiйснення господарської дiяльностi - не бiльше 150 тисяч грн. Надати право Директору визначати конкретнi умови цих правочинiв та пiдписувати вiдповiднi угоди.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

30/24/1/11

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA4000143481

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.00

600

3000.00

100.00

Опис

Протягом звiтного перiоду додатково цiннi папери товариством не випускались - додаткова емiсiя, дострокове погашення вiдсутнi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Товариство власнi ЦП не викупало. Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку. Нове свiдоцтво про випуск акцiй (бездокументарна форма iснування) одержано 24.04.2011 в зв'язку з перейменуванням Товариства. Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватний. Iншi ЦП, крiм акцiй не випускались

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

201.4

186.8

0

0

201.4

186.8

будівлі та споруди

194.2

182.1

0

0

194.2

182.1

машини та обладнання

1.0

0.4

0

0

1.0

0.4

транспортні засоби

5.5

4.3

0

0

5.5

4.3

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0.7

0

0

0

0.7

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

201.4

186.8

0

0

201.4

186.8

Опис

Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Основнi засоби задiянi на пiдприємствi на 100%.
Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Станом на 31 грудня 2016 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 201,4тис.грн, первiсна вартiсть 457,6 тис.грн., сума нарахованого зносу - 256,2 тис.грн., станом на 31.12.2017 - первiсна вартiсть 461,9 тис. грн., залишкова вартiсть - 186,8 тис. грн., знос - 275,1 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 59,56%, ступiнь використання основних засобiв -40,44% Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 "Основнi засоби" та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Для амортизацiї транспортних засобiв застосовується метод зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Термiн користування основними засобами – 10-30 рокiв для будiвель та споруд, 4-10 рокiв для машин та обладнання.
Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi, власнi земельнi дiлянки вiдсутнi, орендованi основнi засоби вiдсутнi. Придбань та вибуття основних засобiв в звiтному перiодi не було

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

151.0

315.0

Статутний капітал (тис. грн.)

3.00

3.00

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3.00

3.00

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить 151,0 тис.грн.
Статутний капiтал (скоригований статутний капiтал) становить 3 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльше Статутного капiталу на 148,0 тис.грн. Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу станом на 31 грудня 2017 року Товариством дотримується

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2.9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

27.9

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

110.8

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

141.6

X

X

Опис:

Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом є поточною, розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно. Додаткова iнформацiя вiдсутня, зобовязань за кредитами та цiнними паперами немає.
Поворотна фiнансова допомога вiд акцiонера товариства з термiном погашення до 1 року.

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв (рiчнi)

2150

383.5

560.623

реалiзацiя готової продукцiї на сумму не бiльше 2 млн.грн; придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг для здiйснення господарської дiяльностi - не бiльше 150 тисяч грн. Надати право Директору визначати конкретнi умови цих правочинiв та пiдписувати вiдповiднi угоди з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 2150 тис. гривень.

21.04.2017

http://www.filtr-che.com.ua

Опис:

Дата прийняття рiшення 20.04.2017. Уповноважений орган, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв. Надано згоду на попереднє схвалення значного правочину (правочинiв), вартiсть якого (яких) складає бiльше 25 % активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборiв, а саме: реалiзацiя готової продукцiї на сумму не бiльше 2 млн.грн; придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг для здiйснення господарської дiяльностi - не бiльше 150 тисяч грн. Надати право Директору визначати конкретнi умови цих правочинiв та пiдписувати вiдповiднi угоди з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 2150 тис. гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2016) - 383,5 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента - 560,623 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 402 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 327 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 81,34% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0%)

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛАНА»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37418340

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

14032, м.Чернiгiв, вул. Доценко 13/52

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4413 23.12.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

№ 0416 вiд
31.10.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 12-ОА
19.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

23.03.2018
09.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

10.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

7000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не iнiцiювалися та не проводились.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi збори вiдбулися 20.04.2017

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не iнiцiювалися та не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилася.

 

Самооцiнка не проводилася.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Не передбачено. Додатковi комiтети не створювалися

Інші (запишіть)

Додаткової iнформацiї немає.

 

Додатковi комiтети не створювалися. Оцiнка роботи не проводилася.

Додатковi комiтети не створювалися

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

В звiтному перiодi виборiв Наглядової ради не було

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Товариство дiє на пiдставi статуту. Внутрiшнi положення на поточну дату не затвердженi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено в зв'язку з необхiднiстю ротацiї

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) та незалежний аудитор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства перед загальними зборами згiдно чинного законодавства та Статуту Товариства

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства перед загальними зборами згiдно чинного законодавства та Статуту Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначилися. Додаткової iнформацiї немає.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не створювався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Додаткової iнформацiї немає. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

за ЄДРПОУ

22818445

Територія

Чернігів

за КОАТУУ

7410136600

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Виробництво штучних i синтетичних волокон

за КВЕД

20.60

Середня кількість працівників

4

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а, тел. 672-135

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

201.4

186.8

- первісна вартість

1011

457.6

461.9

- знос

1012

( 256.2 )

( 275.1 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

201.4

186.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

69.9

74.4

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

89.4

16.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5.0

1.1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

16.1

13.6

Витрати майбутніх періодів

1170

1.7

0.2

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

182.1

105.8

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

383.5

292.6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3.0

3.0

Додатковий капітал

1410

8.0

8.0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

304.0

140.0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

315.0

151.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

23.2

15.9

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

24.4

38.7

розрахунками з бюджетом

1620

14.7

2.9

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0.3

1.3

- з оплати праці

1630

3.7

32.1

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2.2

50.7

Усього за розділом IІІ

1695

45.3

125.7

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

383.5

292.6

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

119.4

679.6

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

119.4

679.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 66.8 )

( 241.3 )

Інші операційні витрати

2180

( 216.6 )

( 437.3 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 283.4 )

( 678.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-164.0

1.0

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-164.0

1.0

 

Примітки до балансу

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 5
"ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ"
В р.1400 Балансу «Капiтал» вiдображено суму статутного капiталу – 3,0 тис.грн. та суму додаткового капiталу –8,0 тис.грн.
У складi додаткового капiталу облiковується сума дооцiнки основних засобiв Товариства.
Товариством випущено 600 простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiсть 5,00 грн. кожна.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 7
"ОСНОВНI ЗАСОБИ"
В рядках 1010-1012 Балансу вiдображено вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї транспортних засобiв застосовується метод зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом.
Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) 13 – 360 мiсяцiв.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 8
"НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ"
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Дiапазон строкiв корисного використання 60 – 120 мiсяцiв.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 9
"ЗАПАСИ"
При вибуттi матерiалiв (по видам i групам), палива, готової продукцiї, МШП застосовується метод ФIФО, при вибуттi запасних частин – метод iдентифiкованої собiвартостi;
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 10 "ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ"
Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв – iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi.
Сума поточної дебiторської заборгованостi – 17,6 тис.грн., в т.ч.:
в т.ч. нша поточна дебiторська заборгованiсть – 1,1,0 тис.грн.
Залишок резерву сумнiвних боргiв за кожною статтею поточної дебiторської заборгованостi, його утворення та використання у звiтному роцi – не нараховувався.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 11 "ЗОБОВ’ЯЗАННЯ"
Суми резерву на оплату вiдпусток працiвникам на початок i кiнець звiтного перiоду вiдображенi у р.1595 Балансу «Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення».

Примітки до звіту про фінансові результати

Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва».
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2016 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № “Дохiд”. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визнається в разi наявностi наступних умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю;
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю;
- сума доходу (виручки) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї – 119,4 тис.грн.
Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 “Витрати”.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк Товариством отримано збиток 164 тис.грн.

Керівник

М.М. Майборода

Головний бухгалтер

Н.I. Савенко