Звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Майборода Михайло Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2015
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвфiльтр"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22818445
4. Місцезнаходження
Чернігівська , д/н, 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а
5. Міжміський код, телефон та факс
(0462) 672-133 672-135
6. Електронна поштова адреса
chernigivfiltr@pautina.ch.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2015
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюллетень "Цiннi папери України" 74   24.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці filtr-che.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
У штатному розкладi пiдприємства посада корпоративного секретаря не передбачена.
Iнформацiя про рейтингове агентство у звiтi вiдсутня, в зв'язку з тим, що емiтент не користується послугами рейтингового агентства, так як в статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство не випускало.
Дивiденди за рiк не нараховувалися та не сплачувалися.
Викуп власних акцiй у звiтному перiодi не здiйснювався.
Випуск ЦП здiйснено у бездокументарнiй формi, тому сертифiкати ЦП товариством не видавались,
Сертифiкати ФОН Товариством не випускалися.
Iпотечнi цiннi папери Товариством не випускалися.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.
Протягом звiтного року особливої iнформацiї не виникало.
     III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвфiльтр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
18.07.1995
4. Територія (область)
Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)
3000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.60 Виробництво штучних i синтетичних волокон
д/н д/н
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М.ЧЕРНIГОВI
2) МФО банку
353649
3) поточний рахунок
26004000115057
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Майборода Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Чернiгiвфiльтр", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савенко Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НМ 237414 11.10.2005 Борзнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Чернiгiвфiльтр», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.11.2007 безстроково
9) Опис
Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цебренко Марiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1940
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Чернiгiвфiльтр", головний технолог за сумiсництвом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Професор Київського НУТД, м.Київ, вул.Немировича-Данченко, 2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головко Дмитро Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн 0 Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.
4) рік народження**
1936
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Радник ректора Київського НУТД, .Київ, вул.Немировича-Данченко, 2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березненко Микола Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн 0 Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.
4) рік народження**
1935
5) освіта**
повна вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Професор кафедри Київського НУТД, .Київ, вул.Немировича-Данченко, 2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резанова Наталiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Чернiгiвфiльтр", заст.головного технолога за сумiсництвом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Провiдний науковий спiвробiтник Київського НУТД, .Київ, вул.Немировича-Данченко, 2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилейко Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 283573 11.03.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Чернiгiвфiльтр», .головний енергетик.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилова Галина Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.
4) рік народження**
1940
5) освіта**
Повна вище
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2013 3
9) Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Майборода Михайло Михайлович НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 192 32.00000000000 192 0 0 0
Голова наглядової ради Цебренко Марiя Василiвна СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 10.06.2011 66 11.00000000000 66 0 0 0
Член наглядової ради Головко Дмитро Богданович дн 0 д/н 10.06.2011 42 7.00000000000 42 0 0 0
Член наглядової ради Березненко Микола Петрович дн 0 д/н 10.06.2011 42 7.00000000000 42 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Резанова Наталiя Михайлiвна СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi 10.06.2011 54 9.00000000000 54 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Данилейко Володимир Михайлович НК 283573 11.03.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 18 3 18 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Данилова Галина Павлiвна д/н д/н Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних. 10.06.2011 3 0.5 3 0 0 0
Усього 417 69.5 417 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н   0 0.000000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Майборода Михайло Михайлович НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 192 32.00000000000 192 0 0 0
Цебренко Марiя Василiвна СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 10.06.2011 66 11.00000000000 66 0 0 0
Лесун Микола Федорович НК 457020 13.12.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 66 11.00000000000 66 0 0 0
Усього 324 54.000000000000 324 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2014
Кворум зборів** 47
Опис Збори не вiдбулись в зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.05.2011 30/24/1/11 Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР UA4000143481 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5.000 600 3000.000 100.00000000000
Опис Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Намiрiв щодо лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, товариство не має.
 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 251.0 232.5 0.000 0.000 251.0 232.5
будівлі та споруди 230.5 218.4 0.000 0.000 230.5 218.4
машини та обладнання 8.6 4.9 0.000 0.000 8.6 4.9
транспортні засоби 11.7 9.1 0.000 0.000 11.7 9.1
інші 0.2 0.1 0.000 0.000 0.2 0.1
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 251.0 232.5 0.000 0.000 251.0 232.5
Опис Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду -454,9 тис. грн, знос 222.4 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 48,8%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на пiдприємствi на 100%. Обмежень щодо використання ОЗ немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 292.7 380.7
Статутний капітал (тис. грн.) 3.000 3.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3.000 3.000
Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй, схвалених Рiшенням Комiсiї вiд 17.11.2004 №485.
Висновок Розмiр вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 12.6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 51.2 X X
Усього зобов'язань X 63.8 X X
Опис: Кредити банкiв не використовувались.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛАНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37418340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 14032, м.Чернiгiв, вул. Доценко 13/52
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4413 23.12.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 0 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Не передбачено.
Інші (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Договори з членами наглядової ради не укладенi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): На поточну дату не затвердженi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) За рiшенням директора.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Додаткової iнформацiї немає.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвфiльтр" за ЄДРПОУ 22818445
Територія   за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності   за КВЕД 20.60
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а  

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 251.2 232.5
- первісна вартість 1011 452.8 454.9
- знос 1012 ( 201.6 ) ( 222.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 251.2 232.5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 58.9 37.5
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 119.6 71.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3.5 14.1
Витрати майбутніх періодів 1170 1.0 0.8
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 183.0 124.0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 434.2 356.5

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3.0 3.0
Додатковий капітал 1410 4.8 4.8
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 372.9 284.9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 380.7 292.7
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 20.6 22.3
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 13.3 14.4
розрахунками з бюджетом 1620 12.3 12.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 1.8 4.4
- з оплати праці 1630 3.5 9.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2.0 1.0
Усього за розділом IІІ 1695 32.9 41.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 434.2 356.5


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 667.5 839.9
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 4.2 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 667.5 844.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 334.7 ) ( 398.8 )
Інші операційні витрати 2180 ( 420.8 ) ( 472.9 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 755.5 ) ( 871.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -88.0 ) ( -27.6 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -88.0 -27.6

 

Примітки до балансу ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 5
"ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ"
В р.1400 Балансу «Капiтал» вiдображено суму статутного капiталу – 3,0 тис.грн. та суму додаткового капiталу – 4,8 тис.грн.
У складi додаткового капiталу облiковується сума дооцiнки основних засобiв Товариства.
Товариством випущено 600 простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiсть 5,00 грн. кожна.
Кiлькiсть акцiонерiв товариства складає 17 фiзичних осiб
Виконавчий орган – директор, Майборода Михайло Михайлович, володiє 192 шт. акцiй.
Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5%:
Березненко Микола Петрович – 7%
Головко Дмитро Богданович – 7%
Грищенко Iван Михайлович – 7%
Лесун Микола Федорович – 11%
Майборода Михайло Михайлович – 32%
Резанова Наталiя Михайлiвна – 9%
Цебренко Марiя Василiвна – 11%
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 7
"ОСНОВНI ЗАСОБИ"
В рядках 1010-1012 Балансу вiдображено вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї транспортних засобiв застосовується метод зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом.
Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) 13 – 360 мiсяцiв.
Наявнiсть та рух у звiтному роцi:
Первiсна вартiсть та сума зносу на початок звiтного року (вiдображено у табл.1).
Первiсна вартiсть та сума зносу основних засобiв, якi вибули(вiдображено у табл.1).
Сума нарахованої амортизацiї(вiдображено у табл.1).
Iншi змiни первiсної вартостi та сума зносу основних засобiв (вiдображено у табл.1).
Первiсна вартiсть та сума зносу на кiнець звiтного року (вiдображено у табл.1).
Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за звiтний рiк – 2,1 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись – 39,1тис.грн.

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 8
"НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ"
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Дiапазон строкiв корисного використання 60 – 120 мiсяцiв.
Наявнiсть та рух у звiтному роцi:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв та сума накопиченої амортизацiї на початок звiтного року (вiдображено у табл.2).
Сума змiни первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi переоцiнки (вiдображено у табл.2).
Сума нарахованої амортизацiї (вiдображено у табл.2).
Первiсна вартiсть та сума накопиченої амортизацiї на кiнець звiтного року (вiдображено у табл.2).
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 9
"ЗАПАСИ"
При вибуттi матерiалiв (по видам i групам), палива, готової продукцiї, МШП застосовується метод ФIФО, при вибуттi запасних частин – метод iдентифiкованої собiвартостi;
балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп вiдображена у Таблицi 3.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 10
"ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ"
Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв – iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi.
Сума поточної дебiторської заборгованостi – 71,6 тис.грн., в т.ч.:
дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену готову продукцiю – 70,2 тис.грн.(поточна, до 12 мiсяцiв).
iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1,4 тис.грн.
Залишок резерву сумнiвних боргiв за кожною статтею поточної дебiторської заборгованостi, його утворення та використання у звiтному роцi – не нараховувався.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 11
"ЗОБОВ’ЯЗАННЯ"
На початок року пiдприємством нараховано резерв на оплату вiдпусток працiвникам – 20,6 тис.грн.
Залишок резерву на кiнець звiтного перiоду – 22,3 тис.грн.
Нарахована сума резерву на оплату вiдпусток протягом року - 31,2 тис.грн.
Використана сума резерву на оплату вiдпусток протягом року – 27,4 тис.грн.
Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звiтному перiодi – 2,1 тис.грн.
Суми резерву на оплату вiдпусток працiвникам на початок i кiнець звiтного перiоду вiдображенi у р.1595 Балансу «Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення».

Примітки до звіту про фінансові результати ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 15
"ДОХIД"
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визнається в разi наявностi наступних умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю;
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю;
- сума доходу (виручки) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Розподiл доходу за кожною групою доходiв згiдно з пунктом 7 цього Положення (стандарту).
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї – 667,5 тис.грн.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 16
"ВИТРАТИ"
Склад i сума витрат, вiдображених у статтi "Iншi витрати" Звiту про фiнансовi результати :
Адмiнiстративнi витрати – 402,7 тис.грн.,
у тому числi:
єдиний податок (5%) – 35,6 тис.грн.
орендна плата за зем.дiлянку – 24,8 тис.грн.
Iншi витрати операцiйної дiяльностi – 18,1 тис.грн
Iншi подiї та обставини, iнформацiя про якi пiдлягає розкриттю у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi згiдно з вимогами положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не мали мiсця.
Керівник М.М. Майборода
Головний бухгалтер Н.I. Савенко