Звіт за 2012 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Майборода Михайло Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента  
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвфiльтр"  
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Приватне акціонерне товариство  
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
22818445  
1.4. Місцезнаходження емітента  
Чернігівська, 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
(0462) 672-133 672-133  
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
chernigivfiltr@pautina.ch.ua  
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
  (дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці filtr-che.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки Iнформацiя про рейтингове агентство у звiтi вiдсутня, в зв'язку з тим, що емiтент не користується послугами рейтингового агентства, так як в статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство не випускало.
Дивiденди за рiк не нараховувалися та не сплачувалися.
Викуп власних акцiй у звiтному перiодi не здiйснювався.
Випуск ЦП здiйснено у бездокументарнiй формi, тому сертифiкати ЦП товариством не видавались,
Сертифiкати ФОН Товариством не випускалися.
Iпотечнi цiннi папери Товариством не випускалися.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.
     3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвфiльтр"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Чернiгiвфiльтр"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
14001
3.1.5. Область, район
Чернігівська
3.1.6. Населений пункт
м.Чернiгiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Щорса,110-а

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААА №232260
3.2.2. Дата державної реєстрації
18.07.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради Чернiгiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК"ДЕМАРК"
3.3.2. МФО банку
353575
3.3.3. Поточний рахунок
26009300001635
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
д/н  
3.3.5. МФО банку  
д/н  
3.3.6. Поточний рахунок  
д/н  

 

3.4. Основні види діяльності
20.60 Виробництво штучних i синтетичних волокон
д/н д/н
д/н д/н

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/нУкраїна д/н д/н 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Лесун Микола Федорович НК 457020 13.12.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 11.000000000000
Майборода Михайло Михайлович НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 32.000000000000
Цебренко Марiя Василiвна СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 11.000000000000
14 фiзичних осiб д/н д/н д/н 46.000000000000
Усього 100.00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 10 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати працi - 316,5 тис.грн., що перевищує показник минулого року на 7,6 тис.грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Майборода Михайло Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Чернiгiвфiльтр", Генеральний директор
6.1.8. Опис
Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савенко Наталiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НМ 237414 11.10.2005 Борзнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЧЗ Металiст", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цебренко Марiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
6.1.4. Рік народження**
1940
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Чернiгiвфiльтр", головний технолог за сумiсництвом
6.1.8. Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Основне мiсце роботи Київський НУТД, професор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головко Дмитро Богданович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн 0 Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.
6.1.4. Рік народження**
1936
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Основне мiсце роботи Київський НУТД, радник ректора.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березненко Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн 0 Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення паспортних даних.
6.1.4. Рік народження**
1935
6.1.5. Освіта**
повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Основне мiсце роботи Київський НУТД, професор кафедри.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Микола Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 811493 21.06.2000 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Чернiгiвфiльтр", заст.директора по виробництву
6.1.8. Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резанова Наталiя Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ , заст.головного технолога за сумiсництвом.
6.1.8. Опис
Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Основне мiсце роботи Київський НУТД, провiдний науковий спiвробiтник.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Майборода Михайло Михайлович НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 192 32.00000000000 192 0 0 0
Голова наглядової ради Цебренко Марiя Василiвна СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 10.06.2011 66 11.00000000000 66 0 0 0
Член наглядової ради Головко Дмитро Богданович дн 0 д/н 10.06.2011 42 7.00000000000 42 0 0 0
Член наглядової ради Березненко Микола Петрович дн 0 д/н 10.06.2011 42 7.00000000000 42 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Резанова Наталiя Михайлiвна СО 366620 04.03.2000 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi 10.06.2011 54 9.00000000000 54 0 0 0
Усього 396 66.00000000000 396 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н   0 0.000000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Майборода Михайло Михайлович НК 942693 31.05.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 192 32.00000000000 192 0 0 0
Цебренко Марiя Василiвна СН 824466 19.05.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 10.06.2011 66 11.00000000000 66 0 0 0
Лесун Микола Федорович НК 457020 13.12.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 10.06.2011 66 11.00000000000 66 0 0 0
Усього 324 54.000000000000 324 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2012
Кворум зборів** 94.000000000000
Опис Порядок денний: 1. Звiт директора Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. 2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 3. Затвердження рiчних результатiв господарської дiяльностi Товариства, розподiл прибутку. 4. Про перетворення приватного акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 5. Про продаж акцiй. Вирiшили: 1. Звiт затвердити. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї затвердити. 3. Рiчний фiнансовий звiт затвердити. 4. Виключити питання з порядку денного. 5. Пiдтримати пропозицiю Директора Майбороди М.М. У зв'язку з вiдсутнiстю у присутнiх акцiонерiв бажання придбати зазначенi акцiї (про що вони особисто засвiдчили своїми пiдписами в цьому протоколi) та за умови неодержання повiдомлень про бажання придбати цi акцiї вiдсутнiми акцiонерами, загальнi збори дають свою згоду на продаж 7% акцiй Майбородою М.М. третiй особi -Грищенку I.М.. На цiй пiдставi прийняти Грищенка I.М. до складу акцiонерiв Товариства та оформити право власностi на 7% акцiй у встановленому законодавством порядку. Вiдповiдальнiсть за переоформлення права власностi на акцiонера покласти на директора Товариства Майбороду М.М.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)5854240
Факс д/н
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Додаткової iнформацiї немає.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудиторське агентство "Чернiгiв-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31942712
Місцезнаходження 14017 Україна Чернігівська д/н м. Чернiгiв пр-т Перемоги, 39, оф. 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2990
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2002
Міжміський код та телефон (04622) 41078
Факс 41078
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Додаткової iнформацiї немає.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Демарк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357516
Місцезнаходження 14000 Україна Чернігівська д/н м. Чернiгiв вул. Комсомольська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД075860
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (0462) 626-686
Факс 678055
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Додаткової iнформацiї немає.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.05.2011 30/24/1/11 Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР UA4000143481 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5.000 600 3000.000 100.00000000000
Опис Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Намiрiв щодо лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, товариство не має.
 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
АТЗТ "Укрфiльтр" було засноване рiшенням засновникiв на пiдставi Установчого договору вiд 10.07.1995р. та зареєстровано розпорядженням виконкому Чернiгiвської мiської Ради народних депутатiв №213-р вiд 18.07.1995р.
У зв'язку з рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2004р. та змiнами в статутних документах АТЗТ "Укрфiльтр" перейменовано в ЗАТ "Чернiгiвфiльтр" з 22.04.2005р.
ЗАТ "Чернiгiвфiльтр" перейменовано в ПрАТ "Чернiгiвфiльтр" на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р.)
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Транспортнi засоби амортизуються за допомогою методу зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
При вибуттi матерiалiв (по видам i групам), палива, готової продукцiї, МШП застосовується метод ФIФО, при вибуттi запасних частин - метод iдентифiкованої собiвартостi
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Чернiгiвфiльтр»
за 2012 рiк
в Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку
Приватним пiдприємством “Аудиторським агентством “Чернiгiв-Аудит” (аудитор – Руденок Веронiка Юрiївна, сертифiкат серiї А № 004721, чинний до 22 червня 2015 року), що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №.2990 Аудиторської палати України, виданого 26 вересня 2002 року та чинного до 05 липня 2017 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Чернiгiвфiльтр», далi - Товариства (iдентифiкацiйний код юридичної особи 22818445; мiсцезнаходження: 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса, буд.110-А; дата державної реєстрацiї 18.07.1995р.).
Аудит проводився за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. До складу фiнансової звiтностi, що перевiрялася, входять: Баланс на 31 грудня 2012 року (форма №1-мс), Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма №2-мс) та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк в довiльнiй формi. Аудит проводився на предмет достовiрностi даних фiнансової звiтностi, її повноти та вiдповiдностi концептуальнiй основi. Концептуальною основою для перевiрки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi й внутрiшнi положення Товариства.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства «Чернiгiвфiльтр». Ця вiдповiдальнiсть передбачає розробку, впровадження та застосування такого внутрiшнього контролю, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудиторського агентства є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360.
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр аудиторських процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудиторське агентство розглядало тi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство в звiтному роцi не дотрималось вимог ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996 вiд 16.07.1999р. (зi змiнами та доповненнями), що одним iз принципiв бухгалтерського облiку визначає принцип обачностi – тобто застосування таких методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв пiдприємства, та п.25 П(С)БО 9 «Запаси», згiдно з яким запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Зазначене, на нашу думку, призвело до завищення вартостi запасiв на складi Товариства на кiнець звiтного року на 9,6 тис. грн., вiдповiдно, заниження iнших операцiйних витрат та завищення прибутку Товариства за звiтний рiк на таку ж суму.
Дiяльнiсть Товариства продовжує бути залежною вiд одного покупця, доля реалiзацiї готової продукцiї якому в звiтному роцi склала 70 % вiд загальних обсягiв продажу. Договiр поставки продукцiї зазначеному покупцю дiє до 31 березня 2013 року i станом на поточну дату Товариство не домовилось про продовження дiї договору на бiльш тривалий термiн. Ця ситуацiя свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть не розкриває iнформацiї про цей факт.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, крiм зазначених вище завищення чистого прибутку Товариства за звiтний рiк на 9,6 тис. грн. та не розкриття iнформацiї, зазначеної в параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Чернiгiвфiльтр» станом на 31 грудня 2012 року та фiнансовi результати його дiяльностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Висновок (Звiт) щодо Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360:
1. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на початок та кiнець звiтного року вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
2. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
3. В звiтному роцi Товариством вчинялися значнi правочини, але вони були iдентифiкованi та санкцiонованi Товариством з недотриманням вимог ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. № 514 (зi змiнами та доповненнями). Станом на поточну дату Товариством в офiцiйному друкованому органi було опублiковано повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв з включеним до порядку денного питанням наступного схвалення загальними зборами значних правочинiв, укладених директором Товариства, що свiдчить про намiр Товариства виправити ситуацiю, що склалася.
4. В системi корпоративного управлiння Товариства за результатами аудиту виявлено такi недолiки:
- Статут Товариства передбачає затвердження загальними зборами акцiонерiв Положень про загальнi збори, наглядову раду, директора та ревiзiйну комiсiю, проте, станом на поточну дату зазначенi Положення фактично не затвердженi;
- Статут Товариства передбачає укладення контракту з директором Товариства та договорiв з членами наглядової ради, проте, станом на поточну дату вони не укладенi;
- дiючий склад виконавчого органу Товариства, його наглядової ради та ревiзiйної комiсiї було обрано 21.05.2010р. i пiсля внесення змiн до Статуту Товариства з метою приведення його норм у вiдповiднiсть нормам Закону України «Про акцiонернi товариства», повноваження ранiше обраних посадових осiб Товариства в порядку, визначеному новою редакцiєю Статуту, пiдтверджено не було;
- протягом 2010-2012 рокiв засiдання наглядової ради було проведено лише один раз, засiдання ревiзiйної комiсiї не проводились.
5. За результатами проведеного аудиту ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства iдентифiковано не було.
Аудит проводився з 11.02.2013р. по 13.03.2013р. на пiдставi договору про проведення аудиту фiнансової звiтностi № 1 вiд 08.02.2013р.
Висновок (Звiт) складено на 3 (трьох) сторiнках.

Директор – аудитор
Аудиторського агентства
“Чернiгiв-Аудит” В. Ю. Руденок
(Сертифiкат серiї А № 004721)
18 березня 2013 року,
14017, м.Чернiгiв, проспект Перемоги, 39 офiс 15.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПрАТ "Чернiгiвфiльтр" виробляє фiльтрувальнi матерiали та фiльтри для очистки рiдин та газiв. Фiльтри поставляються тiльки на ринок України та виробляються виключно з доступної вiтчизняної сировини.
Конкуренцiя на ринку фiльтрiв на Українi дуже висока в зв'язку з тим, що вони включенi в список товарiв критичного iмпорту та ввозяться в Україну без мита.
Виробництво залежне вiд сезонних змiн.
Основнi види сировини на 100% поставляються одним постачальником.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв значних змiн у складi активiв не вiдбувалося, крiм того що в звiтному роцi було здiйснено продаж авто АУДI 100 за 30 тис. грн. Значнi iнвестицiї, придбання, капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв, а також науковi дослiдження не плануються.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 451,2 тис. грн, знос 179,7 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 39,83%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на пiдприємствi на 100%. Транспортнi засоби амортизуються за допомогою методу зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом. Iндексацiя основних засобiв в звiтному перiодi не проводилась. Обмежень щодо використання ОЗ немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень дуже висока.
Для поточних потреб робочого капiталу не достатньо i можливостi покращення лiквiдностi дуже незначнi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного року штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства не сплачувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство працює за рахунок власних коштiв. В разi необхiдностi товариство залучає для забезпечення своєї дiяльностi кредити банкiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Розширення виробництва та реконструкцiя не планується. Основним завданням є пошук нових замовникiв на продукцiю в умовах високої конкуренцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство дослiдженнями та розробками не займається.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Товариство не виступає стороною в будь-яких судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Додаткової iнформацiї немає.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 303.200 271.100 0.000 0.000 303.200 271.100
будівлі та споруди 254.700 242.600 0.000 0.000 254.700 242.600
машини та обладнання 16.900 12.300 0.000 0.000 16.900 12.300
транспортні засоби 28.000 15.000 0.000 0.000 28.000 15.000
інші 3.600 1.200 0.000 0.000 3.600 1.200
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 303.200 271.100 0.000 0.000 303.200 271.100
Опис Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду -451,2 тис. грн, знос 179,7 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 39,83%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на пiдприємствi на 100%. Обмежень щодо використання ОЗ немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 408.300 407.400
Статутний капітал (тис. грн.) 3.000 3.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3.000 3.000
Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй, схвалених Рiшенням Комiсiї вiд 17.11.2004 №485.
Висновок Розмiр вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 13.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16.3 X X
Усього зобов'язань X 29.7 X X
Опис: Кредити банкiв не використовувались.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Не передбачено.
Інші (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Договори з членами наглядової ради не укладенi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні Ні Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган (правління)   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): На поточну дату не затвердженi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор X  
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.   X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Додаткової iнформацiї немає.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Додаткової iнформацiї немає.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Додаткової iнформацiї немає.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Додаткової iнформацiї немає.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Додаткової iнформацiї немає.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Додаткової iнформацiї немає.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Додаткової iнформацiї немає.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Додаткової iнформацiї немає.


СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Річна фінансова звітність

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число)  
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвфiльтр" за ЄДРПОУ 22818445
Територія м.Чернігів за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Вироб-во штучн.і синтетичн.волокон за КВЕД 20.60
Середня кількість працівників 13  
Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а  

 

Форма № 1-мc
1. Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 303.8 271.5
- первісна вартість 031 514.0 451.2
- знос 032 ( 210.2 ) ( 179.7 )
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 303.8 271.5
II. Оборотні активи
Запаси 100 88.3 80.3
Поточна дебіторська заборгованість 210 45.7 105.7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1.6 0.5
у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 11.1 0.7
Усього за розділом II 260 146.7 187.2
Баланс 280 450.5 458.7

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Капітал 300 7.8 7.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 399.6 400.5
Усього за розділом I 380 407.4 408.3
II. Цільове фінансування 430 19.7 20.7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3.0 2.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 7.0 13.4
- зі страхування 570 2.0 4.0
- з оплати праці 580 10.6 9.2
Інші поточні зобов'язання 610 0.8 0.7
Усього за розділом IV 620 23.4 29.7
Баланс 640 450.5 458.7
* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0

 

Примітки ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 5
"ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ"
В р.300 Балансу «Капiтал» вiдображено суму статутного капiталу – 3,0 тис.грн. та суму додаткового капiталу – 4,8 тис.грн.
У складi додаткового капiталу облiковується сума дооцiнки основних засобiв Товариства.
Товариством випущено 600 простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiсть 5,00 грн. кожна.
Кiлькiсть акцiонерiв товариства складає 17 фiзичних осiб
Виконавчий орган – директор, Майборода Михайло Михайлович, володiє 192 шт. акцiй.
Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5%:
Березненко Микола Петрович – 7%
Головко Дмитро Богданович – 7%
Грищенко Iван Михайлович – 7%
Лесун Микола Федорович – 11%
Майборода Михайло Михайлович – 32%
Резанова Наталiя Михайлiвна – 9%
Цебренко Марiя Василiвна – 11%
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 6
"ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК I ЗМIНИ У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ"
Врезультатi внесення змiн до облiкової полiтики пiдприємство почало нараховувати резерв на оплату вiдпусток своїм працiвникам.
Вплив змiн в облiковiй полiтицi вiдображено в балансi шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 7
"ОСНОВНI ЗАСОБИ"
В рядках 030-032 Балансу вiдображено вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї транспортних засобiв застосовується метод зменшення залишкової вартостi, на всi iншi основнi засоби знос нараховується прямолiнiйним методом.
Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) 13 - 360 мiсяцiв.
Наявнiсть та рух у звiтному роцi:
Первiсна вартiсть та сума зносу на початок звiтного року (вiдображено у табл.1).
Первiсна вартiсть та сума зносу основних засобiв, якi вибули(вiдображено у табл.1).
Сума нарахованої амортизацiї(вiдображено у табл.1).
Iншi змiни первiсної вартостi та сума зносу основних засобiв (вiдображено у табл.1).
Первiсна вартiсть та сума зносу на кiнець звiтного року (вiдображено у табл.1).
Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за звiтний рiк - 1,1 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись - 32,0тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу - 8,0 тис.грн.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 8
"НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ"
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Дiапазон строкiв корисного використання 60 - 120 мiсяцiв.
Наявнiсть та рух у звiтному роцi:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв та сума накопиченої амортизацiї на початок звiтного року (вiдображено у табл.2).
Сума змiни первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi переоцiнки (вiдображено у табл.2).
Сума нарахованої амортизацiї (вiдображено у табл.2).
Первiсна вартiсть та сума накопиченої амортизацiї на кiнець звiтного року (вiдображено у табл.2).
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 9
"ЗАПАСИ"
При вибуттi матерiалiв (по видам i групам), палива, готової продукцiї, МШП застосовується метод ФIФО, при вибуттi запасних частин - метод iдентифiкованої собiвартостi;
балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп вiдображена у Таблицi 3.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 10
"ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ"
Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв - iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi.
Сума поточної дебiторської заборгованостi - 105,7 тис.грн., в т.ч.:
дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену готову продукцiю - 99,7 тис.грн.(поточна, до 12 мiсяцiв).
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 6,0 тис.грн.
Залишок резерву сумнiвних боргiв за кожною статтею поточної дебiторської заборгованостi, його утворення та використання у звiтному роцi - не нараховувався.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 11
"ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"
На початок року пiдприємством нараховано резерв на оплату вiдпусток працiвникам - 19,7 тис.грн.
Залишок резерву на кiнець звiтного перiоду - 20,7 тис.грн.
Нарахована сума резерву на оплату вiдпусток протягом року - 35,8 тис.грн.
Використана сума резерву на оплату вiдпусток протягом року - 33,1 тис.грн.
Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звiтному перiодi - 1,7 тис.грн.
Суми резерву на оплату вiдпусток працiвникам на початок i кiнець звiтного перiоду вiдображенi у р.430 Балансу "Цiльове фiнансування".
Керівник Майборода Михайло Михайлович
Головний бухгалтер Савенко Наталiя Iванiвна


Форма № 2-мc
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 920.4 925.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 920.4 925.3
Інші доходи 040 30.1 0
Разом чисті доходи (030 + 040) 070 950.5 925.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 448.5 ) ( 435.4 )
Інші витрати 100 ( 501.0 ) ( 491.3 )
у тому числі: єдиний податок та орендна плата за землю 101 ( 69 ) ( 53.8 )
  110 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 100) 120 ( 949.5 ) ( 926.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130  1.0  -1.4
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 145 0 0
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) 150 1.0 -1.4

 

Примітки ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 15
"ДОХIД"
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визнається в разi наявностi наступних умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю;
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю;
- сума доходу (виручки) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Розподiл доходу за кожною групою доходiв згiдно з пунктом 7 цього Положення (стандарту).
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї – 920,4 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи – 30,1 тис.грн., в т.ч. дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв – 30 тис.грн.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 16
"ВИТРАТИ"
Склад i сума витрат, вiдображених у статтi "Iншi витрати" Звiту про фiнансовi результати :
Адмiнiстративнi витрати – 485,2 тис.грн.,
у тому числi:
єдиний податок (5%) – 44,2 тис.грн.
орендна плата за зем.дiлянку – 24,8 тис.грн.
Iншi витрати операцiйної дiяльностi – 15,8 тис.грн., в т.ч. витрати вiд реалiзацiї необоротних активiв – 8,0 тис.грн.
Інші події та обставини, інформація про які підлягає розкриттю у примітках до річної фінансової звітності згідно з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку не мали місця.
 
Керівник Майборода Михайло Михайлович
Головний бухгалтер Савенко Наталiя Iванiвна