Особлива інформація станом на 20.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Майборода Михайло Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВФIЛЬТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а

4. Код за ЄДРПОУ

22818445

5. Міжміський код та телефон, факс

(0462) 672-133 (0462) 672-135

6. Електронна поштова адреса

emitent@open.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.filtr-che.com.ua

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

20.04.2017

2150

383.5

560.623

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення 20.04.2017. Уповноважений орган, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв. Надано згоду на попереднє схвалення значного правочину (правочинiв), вартiсть якого (яких) складає бiльше 25 % активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборiв, а саме: реалiзацiя готової продукцiї на сумму не бiльше 2 млн.грн; придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг для здiйснення господарської дiяльностi - не бiльше 150 тисяч грн. Надати право Директору визначати конкретнi умови цих правочинiв та пiдписувати вiдповiднi угоди з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 2150 тис. гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2016) - 383,5 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента - 560,623 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 402 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 327 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 81,34% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0%)